Открий smartpoints.info

Модерната туристическа рекламно-информационна система!Европейски съюз


Европейски фонд за рибарство


Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)

Инвестиране в устойчиво рибарство


Проект B-DCH-A/3-3.3-009 "Повишаване на конкурентоспособността на Рибарска област Бяла - Долни чифлик - Аврен, чрез изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система Smart Point", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 402/12.09.2014 г.


Настоящият проект е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.